RODO

J.K.-TRANS” – Międzynarodowa Spedycja – Transport Józef Kucharczyk

ul. Leśna 4, 47-133 Jemielnica

Klauzula informacyjna RODO

  • Administratorem Pana/Pani danych osobowych, dalej ADO jest firma: „J.K.-Trans” Międzynarodowa Spedycja-Transport Józef Kucharczyk, ul. Leśna 4, 47-133 Jemielnica NIP:756-000-98-27

    Z ADO można skontaktować się pisemnie, na adres: ul. Leśna 4, 47-133 Jemielnica.

  • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:

* realizacji umowy lub zlecenia na podstawie art. 6 ust 1 pkt b. RODO przez okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów,

* archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości oraz innych przepisów – przez okres wynikający z tych przepisów,

* dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;

  • Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą upoważnieni pracownicy, podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu oraz upoważnieni odbiorcy na mocy przepisów prawa.

  • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15), oraz prawo ich sprostowania (art.16), usunięcia (art. 17), ograniczenia przetwarzania ( art. 18), prawo do przenoszenia danych (art.20), prawo wniesienia sprzeciwu (art. 21),

  • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy na usługę z osobą, której dane dotyczą lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy,

  • ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.